Vahşi'nin Uhud Savaşındaki vahşiliği

(1/2) > >>

AntiSakife_22:
Ebu Süfyan'ın karısı ve Utbe'nin kızı olan Hind,Hz.Hamza'ya krşı büyük bir kin besliyordu.O,her ne pahasına olursa olsun Müslümanlardan babasının intikamını almaya and içmişti.Habeş'li bir köle ve ünlü bir savaşçı olan Vahşi bin Harb ise,amcası Bedir'de öldürülen Cubeyr b.Mut'im'in kölesi idi. Hind Vahşi'ye,Muhammed,Ali veya Hamza,bu üç kişiden birini öldürerek babasının alması durumunda onun özgürlüğe kavuşacağını vaad etti.Vahşi,Utbe b.Hind'in bu arzusunu her ne hile ve desise ile olursa olsun,yerine getirerek özgürlüğe kavuşmayı çok istiyordu.

Hz.Hamza'nın şehid edilişini Vahşi'den dinleyelim:

Ben "Peygamberin üzerine varmaya gücümün yetmeyeceğini biliyordum.Çünkü ashabı onu asla yalnız bırakmaz.Hamza'yı ise,vallahi uyurken bulsam heybetinden uyandırmaya cesaret bulamam. Ama Ali'ye gelince,onu öldürmek içinbir fırsat kollayayyım,bakayım" dedim.Halk arsında Ali'yi aradım.Derken,Ali göründü.Kendisi,çok uyanık,girişken,çevik,çekingen ve etrafına çok bakan bir adamdı.Kendi kendime "Benim aradığım,hakkından gelebileceğim adam bu değil." dedim.O sırada Hamza'yı gördüm.Halkı kasıp kavuruyor,kesip biçiyordu.Ona fırsat kollamak için bir kayanın arkasına gizlendim.

Hz.Hamza'nın Vahşi tarafından şehid edilişi:

Bir ara,Sib'a b.Ümmü Enmar "Var mı benimle çarpışacak bir yiğit?é diyerek meydan okuyordu. Hamza ona:"Gel yanıma ey kadın sünnetçisi olan kadının oğlu!Allah ve Resulüne sen misin meydan okuyan?" dedi ve onu,bacaklarından vurup yere serdi.Üzerine çöküp koyun  boğazlar gibi boğazladıktan sonra süratle bana doğru gelirken,beni gördü.Sen suları arklarına eriştiği sırada,ayağı kayıp yıkılınca mızrağımı onu istediğim yerinden vurmak için fırlattım.Böğründen vurdum.Hatta, mızrağımın ucu,mesanesinden dışarı çıktı.Hamza bana saldırmak istedi,fakat takati yetmedi ve oracıkta düşerek can verdi.Hamza'nın yanına varıp karnını yardım.Utbe'nin kızı Hind'e götürmek için ciğerini çıkardım.Sonra mızrağımı onun vücudundan çıkarıp Kureyş karargahına geri döndüm. Benim başka bir işim kalmamıştı.Artık azad olmayı bekliyordum.

Vahşi'nin kendi analtımıyla Müslüman oluşu(!):

Uhud savaşından sonra uzun bir süre Mekke'de yaşadım.Müslümanlar Mekke'yi fethedince Taif'e kaçtım.Çok geçmeden İslam Ordusu oraya da ulaşınca,yine kaçmak istedim.Dostlarımdan biri bana Muhammed'in Müslüman olan herkesi affettiğini ve hiç kimseyi öldürmediğini söyleyince doğruca Peygamber'in yanına varıp huzurunda kelime- şehadet getirince Peygamber bana:"Sen Vahşi misin?" diye sordu."Evet" dedim."Hz.Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat" dedi.Ben de anlattım. Bunun üzerine hüzünlenen Peygamber bana:"Yazıklar olsun sana,yüzünü benden sakla,bu günden sonra sakın bir daha görmeyyeim seni!" dedi.
Bu cinayeti işleyen Vahşi,İslam'ın güçlenmesiyle köşeye sıkışınca,zahiren Müslüman olarak canını kurtaracak başka çare bulamaz.Yani,Vahşi İslam'ı hak olduğu için değil,canını kurtarmak için kabullenir.Vahşi kalpten iman etmiş olsaydı,onu affeden Peygamber,bir daha gözüne gözükmemek üzere huzurundan kovmazdı.
Vahşi bundan sonrasını şöyle anlatır:"Resulullah hayatta olduğu müddetçe ondan saklanım. Resulullah'ın vefatından sonra Müseylemet'ül,Kezzab savaşı meydana geldi.Ben İslam ordusuna katılarak, bu defa aynı mızrağı Müseylemet'ül-Kezzab'a fırlattım.Ensardan bir kişi de aynı anda ona sldırmıştı.Müseyleme bu saldırıda öldü.Aynı mzırağımla,Peygamber'in haricinde en iyisi olan Hamza'yı,öldürdüğüm gibi,insanların en kötüsü olan Müseyleme'yi de öldürdüm."
Ehlisünnet'in tarih,siyer ve rical alimleri Vahşi'nin ömrünün sonuna kadar siyak bir karga gibi yaşadığını,daima şarap içtiğinden kendisine had cezası uygulanığını ve bu yüzden Müslümanların ondan nefret ettiğini,en sonunda da Vahşi'nin şaraba boğularak öldüğünü yazmışlardır.(Sahih-i müslim,siret-i ibn haşin,taberi tarihi vs.)
İslam tarihinde büyük çarpıtmaların olduğu bir gerçektir.Hal böyle iken,Müslümanlar olarak İslam tarihindeki hakikatleri olabildiğince sağlıklı öğrenmek hem hakkımız hem de görevimizdir. Hakkımzdır,çünkü bu tarih bize mirastır ve biz bu mirasa,acısıyl tatlsıyla sahip çıkmalıyız. Görevimizdir,biz dinimizi ve İslam kültürümüzü tarih yoluyla elde etmekteyiz.Aksi halde İslam diye,batıl şeylerle ömrümüzü tüketmiş oluruz.
"De ki:Amel bakımından en çok zarar görenleri sana haber vereyim mi?Onlar,çabaları dünyada saptığı halde,iyi işler yaptığını sananlardır."(Kehf,103-104)
Emeviler,Vahşi'yi,müşrikken böyle bir cinayet için kullanmakla kalmadı;İslam'ı sözde kabul ederek maskelenen kölelerini,tarihi çarpıtmak suretiyle Müslümanlarca evliyalaştırılıp kutsallaştırıldı(!)
Kainatın Efendisi,Efendimiz Resuli Ekrem(saa) için kullanılan "hazret" ifadesini,Peygamber'den haya etmeden onun huzurundan kovduğu Vahşi için kullanmak ne büyük bir edepsizlik!
Vahşi'nin kendisinin bile iddia etmediği menkıbeler uydurarak,onu göklere çıkarırken,Allah'a,Allah Resulüne iftira etmekten çekinmediler.Vefatı sırasında bir vasiyet yazmasına mani olunan Peygamber,güya Vahşi'nin İslam'a gelmesinde çok ısrarlı imiş ve bunun için ard arda üç mektup yazmış(!)

şu piyasada dolaşan lf bir bakınız!:

"İstisnasız her yaratılmışa Allah vergisi rahmet nazarı ile bakan Sevgili Peygamberimiz,amcası Ebu Talib'in imana gelmesinde ne kadar hassas davrandı ise,ciğeparesi diğer amcası Hz.Hamza'yı şehit eden Vahşi'nin Allah ve Resulüne iman etmesinde bir o kadar ısrarlı idi..."Bu ifadeler ciğer yiyen Hind'in ve onun oğlu Muaviye'nin,Peygamber ailesinden intikam alma ifadesinden başka nedir?
Meğer,Allah(haşa) katilleri,zanileri,şarap içenleri ödüllendirip,onlara cömertlik gösteriyor,onlara hidayet veriyor,am bütün ailesini O'nun Resulüne siper eden ve onu himaye etmekte hiçbir baskıya boyun eğmeyen,on yıl boyunca Allah Resulü uğruna çekmediği cefa kalmayan Ebu Talib'e hidayet vermekte cimrilik gösteriyor üstüne üstlük bir de (haşa) cehennemde gazaplandırıyor öyle mi?
Peygamber,bu kadar nazını çektiği Vahşi'yi,huzuruna gelip iman edince huzurdan kovuyor öyle mi? Bu nasıl bir çelişki?Burada şunu açıklamakta yarar var.Güya Peygamber Vahşi'nin Hz.Hamza'nın şehit etmesini anlattıktan sonra "Seni görünce amacamın acısı tzeleniyor,yüzünü benden saklayabilir misin?" demiş.Oysa Vahşi'nin kendi anlatımıyla Peygamber şöyle buyurmuş:"Yazıklar olsun sana,yüzünü benden sakla bu günden sonra sakın bir daha görmeyeyim seni!"
Bir başk yalan,Peygamber'in mübarek ağzından bir başka iftira:"Uhud savaşında Peygamberimiz bir kaç kafire beddua etmişti.Vahşi'ye niçin lanet etmiyorsunuz dediklerinde,Mirac'da,Hamza ile Vahşi'yi kolkola,birlikte cennete girerlerken görmüştüm!" buyurdu.
Bakın şu utanmazlığa!Peygamber'e ne kadar kolay iftira ediliyor!Madem Peygamber Mirac'da Vahşi'yi Hz.Hamza ile kol kola cennette görmüştü de,bunu neden Vahşi'ye yazıp yollamamış ki bari boşuna korkup kaçmasaydı?Hem de böyle rivayet doğruysa,madem neden "ahede aşere-i mübeşşere"(cennetle müjdelenen on bir kişi) dememiş de "aşere-i mübeşşere"(cennetle müjdelenen on kişi) diye bir hadis ileri sürülmüş?Ayrıca nasıl oluyor da Hz.Peygamber hem birisini cennetle müjdeliyor hem de huzurdan kovuyor?

Vahşi gerçek iman getirmedi:

Vahşi inandığından değil,ölümden kurtulmak için İslam'a girdi.Peygamber'de Vahşi'yi bu yüzden huzurundan kovdu.Vahşi'nin "Peygamber'den sonra en hayırlı insanla en kötü insanı öldürdüm" sözü bir iman ifadesi değildir.Müseyleme'yi yalancı peygamberlik iddiasında bulunuğundan öldürmemiştir.Vahşi için Müseylme ile Hz.Hamza arasında fark yoktur.Birisi yalandan peygamberlik iddiasında bulunmakla ünlü,diğeri de Allah ve Resulü'nün yolunda mücadele vermekle ünlü.Ayrıca Müseyleme'yi öldürerek Müslümanlar nezdinde yüzüne taktığı münafıklık maskesini biraz daha kalınlaştırmıştır.

Sahabe(!) Vahşi'nin Ömer bin Abdülaziz ile mukayesesi:

Hasan-ı Basri'ye,"Ömer bin Abdülaziz ile Vahşi'yi nasıl görüyorsunuz?" diye bir soru sorarlar.Hasan Basri'nin bu konuaki cevabı şöyledir:"Umumi fazilet açısından yani Allah Resulünü görüp feyz alma açısından Ömer b.Abdülaziz ancak Vahşi'nin atının burnundaki toz olabilir."
Hasan- ı Basri'ye gerçekten böyle soru soruldu mu,sorulduysa cevabı gerçekten bu muyu,bundan emin değiliz.Şimdi de biz soralım:Ömer b.Abdülaziz ile Vahşi'nin arasında yapılan mukayesenin altında yatan sebep neydi?Bu iki kişiyi karşı krşıya getiren hangi özelliktir?Burada ypılan fazilet derecesi tespiti ve yarışması değil,tamı tamına iki zıt cephe arasındaki bir çatışmadır.Ömer bin Abdülaziz,1-Hz.Fatıma'nın Fedek hurmalığını iade etmiştir.2-Muaviye'nin koyduğu hutbelerde ve namaz sonraları Ehlibeyt'e haşa lanet okuma ve sövme geleneğini kaldırıp yasaklamış,Haşimilerin yüreğini serinletmiştir.Bu iki,onu Ehlibeyt'ten yana göstermektedir.Diğer tarafta ise,Vahşi'nin, Hz.Hamza'yı şehit edip,ciğerini sökerek Hind'in kocasının ve oğlunun yüreğine su serpmiştir.Söz konusu soruda cevapta gösterilen Vahşi'nin  sahabe olarak nitelenmesi,Ömer bin Abdülaziz'in sahabe olmaması gibi gerekçe ve değerlendirme İslami ölçülerle taban tabana zıttır."Allah katında en saygın olanınız en takvalı olanınızdır" mealindeki ayet İslam'da en geçerli kısastır.Birisi adaletiyle,takvasıyla maruf olacak,diğeri Peygamber tarafından kovulmuş,ayyaş,sarhoş hatta şarap komasından ölüp gidecek,ama sırf Peygamber'i görmüş diye,bütün kıstasları alt üst edip göklere çıkacak,Allah'ın aslanı,şehidlerin efendisi Hz.Hamza'nın derecesine yükseltilip onunla cennete girecek öyle mi?
Ömer bin Hattab,Vahşi'yi divana almış,ona 1000 dirhem maaş veriyorken,onun fısk ameli ve ayyaşlığı üzerine maaşını 300 dirheme indirmiş ve kendisini divandan kovmuştur.Bundan sonra Vahşi,Suriye'nin Hıms şehrine giderek Muaviye'nin diyarında yaşayıp,Osman bin Affan zamanında şarap komasından ölüp dereke gitti.Ömer bin Hattab'ın Vahşi için söylediği ve kaynaklarda sıkça geçen şu sözü meşhurdur:"Hz.Hamza'yı katledenin,ahirette kurtuluşa ermemesi gerekir."

Çaba bizden hidayet Allah'tan.

ZeYNeB-iKuBRa:
ALLAH razı olsun paylaşım için...wesselam

cafer:
Değerli paylaşımlardan biri...Allah razı olsun.

Diriliş:
Vahşi ve Vahşi gibilere Hazreti diyenlerin yüzüne çarpılacak tokat niteliğinde bir makale. Allah razı olsun. Sağolasın.

DerSaadet:
Alıntı sahibi: Dirilis üzerinde Temmuz 30, 2009, 07:24:28 ÖS

Vahşi ve Vahşi gibilere Hazreti diyenlerin yüzüne çarpılacak tokat niteliğinde bir makale. Allah razı olsun. Sağolasın.


Allah Vahşi'yi sevenleri ahirettede Vahşi ile haşretsin inşallah...

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa